பாடநெறி விபரங்கள்

AutoCAD – ( பயிற்சிநெறி குறியீடு: CAD/Auto )
வகை விஷேட
கால அளவு 150 மணித்தியாலம் (21 புதன்கிழமைகள் / 7 சனிக்கிழமைகள்)
தேவைப்பாடுகள்

பொறியியல் வரைபடத்தை வாசித்தலிலும் கண்ணியில் வேலைசெய்வதிலும் மேலதிக திறமை இருத்தல் வேண்டும்.

மீள்பார்வை

கற்கநெறி உள்ளடங்கள் தொடர்பாக விரிவுரைகள், செயல்முறை கற்கைகள், கொடுக்கப்படும் மதிப்பீடுகள் என்பவற்றை பூர்த்திசெய்தல்.

கண்டுபிடிப்பு புரபக்ஷனல் R 11 உடன் வளர்ச்சிடைந்த 3D மாதிரி கற்கநெறியில் சான்றிதல் வழங்கப்படும்

குறிக்கோள்

ஆயுத இயந்திர தொழில்நுட்பத்தில் வாழ்க்கைத்தொழில் மாணவர்கள், பயிற்றுவிப்பாளர்கள், CNC இயந்திர இயக்குனர்கள் ஆயுத இயந்திரத்தில் மேற்பாரவையாளர்கள், ஆகியோரும் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் மெக்கானிகல், குடிசார் வரைபடக்கலைஞர் குழுக்களைக் கொண்டதாகவும் உள்ளன. Auto CAD R 2007  யில்

மெக்கானிக்கல், மின்சாரவியல், மின்காந்தவியல் சிவில் ஆகியவற்றில் 2D வரைதல், 3D பகுதிகளை உருவாக்கி ஒன்றிணைத்தல், திறமையாக வேலை செய்ய இக்கற்கைநெறியிலிருந்து எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

உள்ளடக்கம்
 • ஓட்டோ CAD அறிமுகம்
 • குறிகளுடன் வேலை
 • பார்வைகளை மாற்றுதல்
 • வரைதல் ஒழுங்கு
 • பொருட்ளை வரைதல்
 • சரிநுட்ப வரைதல்
 • மேலதிக மாற்றங்ளை அமைத்தல்
 • குறியீடுளையும் வரிக்கோடுளை நிலைப்படுத்தலும்
 • வரைதலில் எழுத்தைச்சேர்த்தல்
 • அளவீடுளைக்குறித்தல்
 • புள்ளியிட்டு திட்டவரைபை உருவாக்குதல்
 • Surface modeling
 • திண்ம மாதிரி
 • ஒன்றிணைத்தல் பகுதி

கணனிமூலம் விண்ணப்பிக்க

கட்டணம் ரூ. 22,000
பின்னால்