පාඨමාලා තොරතුරු

පරිගණක ඇසුරෙන් සැලසුම් නිර්මාණය (Auto CAD)
වර්ගය විශේෂ
කාලය පැය 150 (බදාදා දින 21 ක් හෝ සෙනසුරාදා දින 19 ක්)
අවශ්‍යතාව

යාන්ත්‍රික සැලසුම් ශිල්පය හෝ ගෘහ සැලසුම් ශිල්පය පාඨමාලා හදාරා තිබීම, ඉංජිනේරු සැලසුම් චිත්‍ර කියවීමේ හැකියාව හෝ අදාළ ක්‍ෂෙත්‍රයේ නියැලී සිටීම.

සමාලෝචනය

මෙම පාඨමාලාව හැදෑරීමේ දී දේශන ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් සහ පැවරුම් මගින් අවශ්‍ය දැනුම ලබා දෙන අතර මෙම පාඨමාලාව අවසානයේ ත්‍රිමාන හැඩ තල නිර්මාණය කිරීම (Auto Desk Inventor or Solid Works)පාඨමාලා හැදෑරීම සඳහා සුදුසුකම් ලබයි.

අභිප්‍රාය

මෙම පාඨමාලාව යන්ත්‍රන ක්ෂේත්‍රයේ නියැලී සිටින කාර්මික විද්‍යාල සිසුන් සහ උපදේශකවරයන්, යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරුවන්, කර්මාන්තශාලා අධීක්‍ෂකවරුන්, විශ්ව විද්‍යාල සිසුන් (Mechanical / Civil) සහ සැලසුම් ශිල්පීන් සඳහා පිරිනැමෙයි.  මෙම පාඨමාලාව අවසානයේ ද්විමාන චිත්‍ර (යාන්ත්‍රික, විදුලි, ඉලෙක්ට්‍රොනික සහ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පී) ඇඳීම සහ පිටපත් මුද්‍රනය කිරීමේ හැකියාව ලැබෙන අතර ත්‍රිමාන හැඩ තල නිර්මාණය, එකලස් කිරීම (Assembling) සහ Auto CAD භාවිතා කර සැලසුම් නිර්මාණ ඇඳීමේ  හැකියාව ලැබේ.

අන්තර්ගතය
 • හැඳින්වීම
 • විධාන සහ වැඩ කිරීම
 • ඉංජිනේරු චිත්‍ර වල පෙනුම් සැකසීම
 • ඉංජිනේරු චිත්‍රයක සැකැස්ම පිළියෙල කිරීම
 • විවිධකාර ඉංජිනේරු චිත්‍ර ඇඳීම
 • උසස් නිවැරදිතාව සහිත සැලසුම් පිළියෙල කිරීම
 • චිත්‍රයක සැකැස්ම වෙනස් කිරීම
 • චේදීය පෙනුම් සහ සලකුණු යෙදීම
 • ඉංජිනේරු චිත්‍ර වල විස්තර යෙදීම
 • මිනුම් යෙදීම
 • Layouts පිළියෙල කිරීම සහ මුද්‍රනය කිරීම
 • තල පෘෂ්ඨ නිර්මාණය කිරීම
 • හැඩ තල නිර්මාණය කිරීම
 • කොටස් එකලස් කිරීම

Apply Online

පාඨමාලා ගාස්තුව රු. 39,500
පෙර පිටුවට