ලංකා-ජර්මන් කාර්මික අභ්‍යාස ආයතනය

ලිපිනය:
582, ගාලු පාර, ගල්කිස්ස (මොරටුව),
ශ්‍රී ලංකාව
දුරකථනය:
+94 11 2605625, 2605535
ෆැක්ස්:
+94 11 2632391

විද්‍යුත් තැපෑල යැවීමට * සහිත සියලු කොටස් සම්පූර්ණ වීම අත්‍යාවශ්‍ය වේ.