පාඨමාලා තොරතුරු

# පාඨමාලාවේ නම වර්ගය කාලය පාඨමාලා ගාස්තුව
1 ශීතකරණ හා වායු සමීකරණ ශිල්පය පූර්ණකාලීන වසර 3 ½ පාඨමාලා ගාස්තුවක් අය නොකෙරේ
2 ශීතකරණ හා වායු සමීකරණ ( පාඨමාලා සංකේතය: E1 ) අර්ධකාලීන පැය 150 රු. 15,750
3 ත්‍රී රෝද රථ අලුත්වැඩියාව ( පාඨමාලා සංකේතය: M6 ) අර්ධකාලීන පැය 150 Rs. 12,500
4 යන්ත්‍රන ශිල්පය ( පාඨමාලා සංකේතය: T1 ) අර්ධකාලීන පැය 150 Rs. 18,750
5 වාහන බොඩි පින්තාරු ශිල්පී ( පාඨමාලා සංකේතය: AP1 ) අර්ධකාලීන පැය 150 Rs. 22,600
6 වාහන බොඩි වෑද්දුම් ශිල්පී ( පාඨමාලා සංකේතය: AT1 ) අර්ධකාලීන පැය 150 Rs. 20,625
7 පෑස්සුම් ශිල්පය පූර්ණකාලීන වසර 3 පාඨමාලා ගාස්තුවක් අය නොකෙරේ
8 කර්මාන්තශාලා පුහුණුව ( පාඨමාලා සංකේතය: WP1 ) අර්ධකාලීන පැය 150 Rs. 10,750