பாடநெறி விபரங்கள்

# பாடநெறி தலைப்பு வகை கால அளவு கட்டணம்
1 AutoCAD – ( பயிற்சிநெறி குறியீடு: CAD/Auto ) விஷேட 150 மணித்தியாலம் (21 புதன்கிழமைகள் / 7 சனிக்கிழமைகள்) ரூ. 27,500
2 CNC மில்லிங் - பகுதி 1– ( பயிற்சிநெறி குறியீடு: CNC/M/1 ) விஷேட 50 மணித்தியாலம் (7½ வெள்ளிக்கிழமைகள் / 7 சனிக்கிழமைகள்) ரூ. 13,125
3 CNC மில்லிங் - பகுதி 2– ( பயிற்சிநெறி குறியீடு: CNC/M/2 ) விஷேட 50 மணித்தியாலம் (7½ வெள்ளிக்கிழமைகள் / 7 சனிக்கிழமைகள்) ரூ. 13,125
4 CNC மில்லிங் அறிமுகம் – ( பயிற்சிநெறி குறியீடு: CNC/M/0 ) விஷேட 25 மணித்தியாலம் (3½ வெள்ளிக்கிழமைகள் / 3 சனிக்கிழமைகள்) ரூ. 6,250
5 CNC Turn mill விஷேட 50 Hours (7 1/2 Mondays)
6 CNC ரேனிங் - பகுதி 1 – ( பயிற்சிநெறி குறியீடு: CNC/ T/1 ) விஷேட 50 மணித்தியாலம் (7 ½ திங்கற்ழமைகள்) ரூ. 13,125
7 CNC கடைச்சல் அறிமுகம் – ( பயிற்சிநெறி குறியீடு: CNC/ T /0 ) விஷேட 25 மணித்தியாலம் (3½ திங்கற்ழமைகள்) ரூ. 6,250