පාඨමාලා තොරතුරු

# පාඨමාලාවේ නම වර්ගය කාලය පාඨමාලා ගාස්තුව
1 පරිගණක ඇසුරෙන් සැලසුම් නිර්මාණය (Auto CAD) විශේෂ පැය 150 (බදාදා දින 21 ක් හෝ සෙනසුරාදා දින 19 ක්) Rs. 27,500
2 CNC මිලිං 1 පාඨමාලාව විශේෂ පැය 50 යි (සිකුරාදා දින 7½ ක් හෝ සෙනසුරාදා දින 7 ක්) Rs. 13,125
3 CNC මිලිං II පාඨමාලාව විශේෂ පැය 50 යි (සිකුරාදා දින 7½ ක් හෝ සෙනසුරාදා දින 7 ක්) Rs. 13,125
4 CNC මිලිං යන්ත්‍ර සඳහා මූලික පාඨමාලාව විශේෂ පැය 25 යි (සිකුරාදා දින 3½ ක් හෝ සෙනසුරාදා දින 3 ක්) Rs. 6,250
5 CNC Turn mill විශේෂ 50 Hours (7 1/2 Mondays)
6 CNC ලියවුම් යන්ත්‍ර I පාඨමාලාව විශේෂ පැය 50 යි (සඳුදා දින 7½ ක්) Rs. 13,125
7 CNC ලියවුම් යන්ත්‍ර පිළිබඳ මූලික පාඨමාලාව විශේෂ පැය 25 යි (සඳුදා දින 3½ ක්) Rs. 6,250