பாடநெறி விபரங்கள்

# பாடநெறி தலைப்பு வகை கால அளவு கட்டணம்
1 வாயு மற்றும் வில்முறை காய்ச்சியிணைத்தல் – ( பயிற்சிநெறி குறியீடு: W3 ) பகுதிநேரம் 75 மணித்தியாலங்கள் ரூ. 13,000
2 வாயுமுறை காய்ச்சியிணைத்தல் – ( பயிற்சிநெறி குறியீடு: W1 ) பகுதிநேரம் 75 மணித்தியாலங்கள் ரூ. 11,875
3 பற்சக்கர மில்லிங்கு – ( பயிற்சிநெறி குறியீடு: T3 ) பகுதிநேரம் 75 மணித்தியாலங்கள் ரூ. 15,000
4 நீரியலும் வாயுவியலும் தொழில்நுட்பம் 1 – ( பயிற்சிநெறி குறியீடு: HP 1 ) பகுதிநேரம் 150 மணித்தியாலங்கள் ரூ. 16,875
5 கைத்தொழில் தானியங்கி இயந்திரவியல் – ( பயிற்சிநெறி குறியீடு: PLC ) பகுதிநேரம் 150 மணித்தியாலங்கள் ரூ. 31,250
6 இயந்திர பொருத்துனர் – ( பயிற்சிநெறி குறியீடு: MF ) பகுதிநேரம் 150 மணித்தியாலங்கள் ரூ. 13,400
7 இயந்திரவியல் படவரைஞர் 1 – ( பயிற்சிநெறி குறியீடு: MD 1 ) பகுதிநேரம் 150 மணித்தியாலங்கள் ரூ. 10,000
8 இயந்திரவியல் படவரைஞர் 2 – ( பயிற்சிநெறி குறியீடு: MD 2 ) பகுதிநேரம் 150 மணித்தியாலங்கள் ரூ. 10,000
9 இயந்திரவியல் படவரைஞர் 3 – ( பயிற்சிநெறி குறியீடு: MD 3 ) பகுதிநேரம் 150 மணித்தியாலங்கள் ரூ. 12,500
10 மில்லிங்கும் கடைச்சல் இயந்திரமும் – ( பயிற்சிநெறி குறியீடு: T2 ) பகுதிநேரம் 75 மணித்தியாலங்கள் ரூ. 13,750
11 நவீன மோட்டார் வாகன தொழில்நுட்பவியல் – ( பயிற்சிநெறி குறியீடு: M10 ) பகுதிநேரம் 150 மணித்தியாலங்கள் ரூ. 18,750
12 சாரதிகள்/வாகன உரிமையாளர்களுக்கான மோட்டார் இயந்திரவியல் – ( பயிற்சிநெறி குறியீடு: M7 ) பகுதிநேரம் 75 மணித்தியாலங்கள் ரூ. 6,875
13 மோட்டார் வாகன தொழில்நுட்பவியல் 1 – ( பயிற்சிநெறி குறியீடு: M1 ) பகுதிநேரம் 150 மணித்தியாலங்கள் ரூ. 12,875
14 மோட்டார் வாகன தொழில்நுட்பவியல் 2 – ( பயிற்சிநெறி குறியீடு: M2 ) பகுதிநேரம் 150 மணித்தியாலங்கள் ரூ. 12,875
15 மோட்டார் வாகன தொழில்நுட்பவியல் 3 – ( பயிற்சிநெறி குறியீடு: M3 ) பகுதிநேரம் 300 மணித்தியாலங்கள் ரூ. 22,500