பாடநெறி விபரங்கள்

# பாடநெறி தலைப்பு வகை கால அளவு கட்டணம்
1 உயர் நீரியலும் வாயுவியலும் தொழில்நுட்பம் 2 – ( பயிற்சிநெறி குறியீடு: HP 2 ) பகுதிநேரம் 150 மணித்தியாலங்கள் ரூ. 21,750
2 தன்னியக்க மின்சாரவியல் – ( பயிற்சிநெறி குறியீடு: E3 ) பகுதிநேரம் 150 மணித்தியாலங்கள் ரூ. 10,500
3 சீ.என்.சீ தொழில்நுடபம் 1 – ( பயிற்சிநெறி குறியீடு: T4 ) பகுதிநேரம் 50 மணித்தியாலங்கள் ரூ. 14,000
4 சீ.என்.சீ தொழில்நுடபம் 2 – ( பயிற்சிநெறி குறியீடு: T5 ) பகுதிநேரம் 50 மணித்தியாலங்கள் ரூ. 10,000
5 குடிசார் படவரைஞர் 1 – ( பயிற்சிநெறி குறியீடு: CD 1 ) பகுதிநேரம் 150 மணித்தியாலங்கள் ரூ. 8,000
6 குடிசார் படவரைஞர் 2 – ( பயிற்சிநெறி குறியீடு: CD 2 ) பகுதிநேரம் 150 மணித்தியாலங்கள் ரூ. 9,000
7 குடிசார் படவரைஞர் 3 – ( பயிற்சிநெறி குறியீடு: CD 3 ) பகுதிநேரம் 150 மணித்தியாலங்கள் ரூ. 10,000
8 வில்முறை காய்ச்சியிணைத்தல் – ( பயிற்சிநெறி குறியீடு: W2 ) பகுதிநேரம் 75 மணித்தியாலங்கள் ரூ. 9,500
9 மின்சார பராமரிப்பாளர் – ( பயிற்சிநெறி குறியீடு: EM ) பகுதிநேரம் 150 மணித்தியாலங்கள் ரூ. 13,500
10 மின்கம்பி இணைப்பாளர் – ( பயிற்சிநெறி குறியீடு: E5 ) பகுதிநேரம் 150 மணித்தியாலங்கள் ரூ. 11,000
11 மின்சாரமும் தன்னியக்க இயந்திர இலத்திரனியலும் – ( பயிற்சிநெறி குறியீடு: E3 ) பகுதிநேரம் 150 மணித்தியாலங்கள் ரூ. 13,125
12 இலத்திரனியல் – ( பயிற்சிநெறி குறியீடு: E2 ) பகுதிநேரம் 150 மணித்தியாலங்கள் ரூ. 13,500
13 எஞ்சின் இயந்திர வேலை – ( பயிற்சிநெறி குறியீடு: T6 ) பகுதிநேரம் 75 மணித்தியாலங்கள் ரூ. 11,000
14 எரிபொருள் உட்செலுத்தல் 1 – ( பயிற்சிநெறி குறியீடு: M4 ) பகுதிநேரம் 150 மணித்தியாலங்கள் ரூ. 12,100
15 எரிபொருள் உட்செலுத்தல் 2 – ( பயிற்சிநெறி குறியீடு: M5 ) பகுதிநேரம் 150 மணித்தியாலங்கள் ரூ. 12,100