පාඨමාලා තොරතුරු

# පාඨමාලාවේ නම වර්ගය කාලය පාඨමාලා ගාස්තුව
1 උසස් ද්‍රව හා වායු පීඩන තාක්ෂණය 2 ( පාඨමාලා සංකේතය: HP2 ) අර්ධකාලීන පැය 150 රු. 21,750
2 වාහන විදුලි ශිල්පය ( පාඨමාලා සංකේතය: E3 ) අර්ධකාලීන පැය 150 රු. 10,500
3 C.N.C. තාක්ෂණය 1 ( පාඨමාලා සංකේතය: T4 ) අර්ධකාලීන පැය 50 රු. 14,000
4 C.N.C. තාක්ෂණය 2 ( පාඨමාලා සංකේතය: T5 ) අර්ධකාලීන පැය 50 රු. 10,000
5 ගෘහ සැලසුම් ශිල්පය 1 ( පාඨමාලා සංකේතය: CD1 ) අර්ධකාලීන පැය 150 රු. 8,000
6 ගෘහ සැලසුම් ශිල්පය 2 ( පාඨමාලා සංකේතය: CD2 ) අර්ධකාලීන පැය 150 රු. 9,000
7 ගෘහ සැලසුම් ශිල්පය 3 ( පාඨමාලා සංකේතය: CD3 ) අර්ධකාලීන පැය 150 රු. 10,000
8 විද්‍යුත් චාප වෙල්ඩින් තාක්ෂණය ( පාඨමාලා සංකේතය: W2 ) අර්ධකාලීන පැය 75 රු. 9,500
9 විදුලි නඩත්තුව ( පාඨමාලා සංකේතය: EM ) අර්ධකාලීන පැය 150 රු. 13,500
10 විදුලි කම්බි සවි කිරීමේ ශිල්පය ( පාඨමාලා සංකේතය: E5 ) අර්ධකාලීන පැය 150 රු. 11,000
11 වාහන ව්දුලි සහ විද්‍යුත් ශිල්පය (පාඨමාලා සංකේතය: EA ) අර්ධකාලීන පැය 150 රු. 13,125
12 ඉලෙක්ට්‍රොනික් ( පාඨමාලා සංකේතය: E2 ) අර්ධකාලීන පැය 150 රු. 13,500
13 එංජින් කොටස් යන්ත්‍රන ශිල්පය (පාඨමාලා සංකේතය : T 6 ) අර්ධකාලීන පැය 75 රු. 11,000
14 ඉන්ධන පොම්ප කාර්මික ශිල්පය 1 ( පාඨමාලා සංකේතය: M4 ) අර්ධකාලීන පැය 150 රු. 12,100
15 ඉන්ධන පොම්ප කාර්මික ශිල්පය 2 (පාඨමාලා සංකේතය: M5 ) අර්ධකාලීන පැය 150 රු. 12,100