පාඨමාලා තොරතුරු

# පාඨමාලාවේ නම වර්ගය කාලය පාඨමාලා ගාස්තුව
1 යන්ත්‍ර එකලස් කිරීම ( පාඨමාලා සංකේතය: MF ) අර්ධකාලීන පැය 150 රු. 10,750
2 යන්ත්‍රණ ශිල්පය (සාමාන්‍ය) පූර්ණකාලීන වසර 3 ½ පාඨමාලා ගාස්තුවක් අය නොකෙරේ
3 යාන්ත්‍රික සැළසුම් ශිල්පය 1 ( පාඨමාලා සංකේතය: MD1 ) අර්ධකාලීන පැය 150 රු. 8,000
4 යාන්ත්‍රික සැළසුම් ශිල්පය 2 ( පාඨමාලා සංකේතය: MD2 ) අර්ධකාලීන පැය 150 රු. 8,000
5 යාන්ත්‍රික සැළසුම් ශිල්පය 3 ( පාඨමාලා සංකේතය: MD3 ) අර්ධකාලීන පැය 150 රු. 10,000
6 මිලිං සහ ගාන යන්ත්‍ර ශිල්පය ( පාඨමාලා සංකේතය: T2 ) අර්ධකාලීන පැය 75 රු. 11,000
7 මිල්රයිට් වැද්දුම් ශිල්පය පූර්ණකාලීන වසර 4 යි පාඨමාලා ගාස්තුවක් අය නොකෙරේ.
8 නවීන මොටර් වාහන තාක්ෂණය ( පාඨමාලා සංකේතය: M10 ) අර්ධකාලීන පැය 150 රු. 15,000
9 රියදුරු හා වාහන හිමිකරුවන් සඳහා මෝටර් කාර්මික ශිල්පය ( පාඨමාලා සංකේතය: M7 ) අර්ධකාලීන පැය 75 රු. 5,500
10 මෝටර් වාහන බොඩි අළුත් වැඩියාකරු හා පින්තාරුකරු පූර්ණකාලීන වසර 3 පාඨමාලා ගාස්තුවක් අය නොකෙරේ
11 මොටර් වාහන තාක්ෂණය 1 ( පාඨමාලා සංකේතය: M1 ) අර්ධකාලීන පැය 150 රු. 10,300
12 මොටර් වාහන තාක්ෂණය 2 ( පාඨමාලා සංකේතය: M2 ) අර්ධකාලීන පැය 150 රු. 10,300
13 මෝටර් වාහන තාක්ෂණය 3 ( පාඨමාලා සංකේතය: M3 ) අර්ධකාලීන පැය 300 රු. 18,000
14 මෝටර් සයිකල් තාක්ෂණය ( පාඨමාලා සංකේතය: M8 ) අර්ධකාලීන පැය 150 රු. 7,500
15 බල විදුලි ශිල්පය (නඩත්තු) පූර්ණකාලීන වසර 3 ½ පාඨමාලා ගාස්තුවක් අය නොකෙරේ