පාඨමාලා තොරතුරු

# පාඨමාලාවේ නම වර්ගය කාලය පාඨමාලා ගාස්තුව
1 ඩීසල් එන්ජින් යාන්ත්‍රික ශිල්පය පූර්ණකාලීන වසර 3 පාඨමාලා ගාස්තුවක් අය නොකෙරේ
2 විද්‍යුත් චාප වෙල්ඩින් තාක්ෂණය ( පාඨමාලා සංකේතය: W2 ) අර්ධකාලීන පැය 75 රු. 9,500
3 විදුලි නඩත්තුව ( පාඨමාලා සංකේතය: EM ) අර්ධකාලීන පැය 150 රු. 13,500
4 විදුලි කම්බි සවි කිරීමේ ශිල්පය ( පාඨමාලා සංකේතය: E5 ) අර්ධකාලීන පැය 150 රු. 11,000
5 වාහන විදුලි ශිල්පය පූර්ණකාලීන වසර 3 පාඨමාලා ගාස්තුවක් අය නොකෙරේ
6 වාහන ව්දුලි සහ විද්‍යුත් ශිල්පය (පාඨමාලා සංකේතය: EA ) අර්ධකාලීන පැය 150 රු. 13,125
7 ඉලෙක්ට්‍රොනික් ( පාඨමාලා සංකේතය: E2 ) අර්ධකාලීන පැය 150 රු. 13,500
8 එංජින් කොටස් යන්ත්‍රන ශිල්පය (පාඨමාලා සංකේතය : T 6 ) අර්ධකාලීන පැය 75 රු. 11,000
9 ඉන්ධන පොම්ප කාර්මික ශිල්පය 1 ( පාඨමාලා සංකේතය: M4 ) අර්ධකාලීන පැය 150 රු. 12,100
10 ඉන්ධන පොම්ප කාර්මික ශිල්පය 2 (පාඨමාලා සංකේතය: M5 ) අර්ධකාලීන පැය 150 රු. 12,100
11 වායු හා විද්‍යුත් චාප වෙල්ඩින් තාක්ෂණය ( පාඨමාලා සංකේතය: W3 ) අර්ධකාලීන පැය 75 රු. 10,450
12 වායු වෙල්ඩින් තාක්ෂණය ( පාඨමාලා සංකේතය: W1 ) අර්ධකාලීන පැය 75 රු. 9,500
13 ගියර් මිලිං ( පාඨමාලා සංකේතය: T3 ) අර්ධකාලීන පැය 75 රු. 12,000
14 ද්‍රව හා වායු පීඩන තාක්ෂණය 1 ( පාඨමාලා සංකේතය: HP1 ) අර්ධකාලීන පැය 150 රු. 13,500
15 ස්වයංක්‍රීය යන්ත්‍ර ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳ පාඨමාලාව ( පාඨමාලා සංකේතය: PLC ) අර්ධකාලීන පැය 150 රු. 25,000