පාඨමාලා තොරතුරු

# පාඨමාලාවේ නම වර්ගය කාලය පාඨමාලා ගාස්තුව
1 උසස් ද්‍රව හා වායු පීඩන තාක්ෂණය 2 ( පාඨමාලා සංකේතය: HP2 ) අර්ධකාලීන පැය 150 රු. 39,500
2 වාහන විදුලි ශිල්පය ( පාඨමාලා සංකේතය: E3 ) අර්ධකාලීන පැය 150 රු. 21,500
3 පරිගණක ඇසුරෙන් සැලසුම් නිර්මාණය (Auto CAD) විශේෂ පැය 150 (බදාදා දින 21 ක් හෝ සෙනසුරාදා දින 19 ක්) රු. 39,500
4 මෝටර් කාර්මික ශිල්පය පූර්ණකාලීන වසර 4 පාඨමාලා ගාස්තුවක් අය නොකෙරේ
5 C.N.C. තාක්ෂණය 1 ( පාඨමාලා සංකේතය: T4 ) අර්ධකාලීන පැය 50 රු. 24,000
6 C.N.C. තාක්ෂණය 2 ( පාඨමාලා සංකේතය: T5 ) අර්ධකාලීන පැය 50 රු. 20,000
7 ගෘහ සැලසුම් ශිල්පය 1 ( පාඨමාලා සංකේතය: CD1 ) අර්ධකාලීන පැය 150 රු.16,500
8 ගෘහ සැලසුම් ශිල්පය 2 ( පාඨමාලා සංකේතය: CD2 ) අර්ධකාලීන පැය 150 රු. 18,000
9 ගෘහ සැලසුම් ශිල්පය 3 ( පාඨමාලා සංකේතය: CD3 ) අර්ධකාලීන පැය 150 රු. 20,000
10 CNC EMD පාඨමාලාව විශේෂ පැය 50 යි (අඟහරුවාදා දින 7½ ක්) රු. 10,500
11 CNC මිලිං 1 පාඨමාලාව විශේෂ පැය 50 යි (සිකුරාදා දින 7½ ක් හෝ සෙනසුරාදා දින 7 ක්) රු. 23,000
12 CNC මිලිං II පාඨමාලාව විශේෂ පැය 50 යි (සිකුරාදා දින 7½ ක් හෝ සෙනසුරාදා දින 7 ක්) රු. 23,000
13 CNC මිලිං යන්ත්‍ර සඳහා මූලික පාඨමාලාව විශේෂ පැය 25 යි (සිකුරාදා දින 3½ ක් හෝ සෙනසුරාදා දින 3 ක්) රු. 5,000
14 CNC ලියවුම් යන්ත්‍ර I පාඨමාලාව විශේෂ පැය 50 යි (සඳුදා දින 7½ ක්) රු. 23,000
15 CNC ලියවුම් යන්ත්‍ර පිළිබඳ මූලික පාඨමාලාව විශේෂ පැය 25 යි (සඳුදා දින 3½ ක්) රු. 5,000