පාඨමාලා තොරතුරු

# පාඨමාලාවේ නම වර්ගය කාලය පාඨමාලා ගාස්තුව
1 උසස් ද්‍රව හා වායු පීඩන තාක්ෂණය 2 ( පාඨමාලා සංකේතය: HP2 ) අර්ධකාලීන පැය 150 Rs. 27,100
2 වාහන විදුලි ශිල්පය ( පාඨමාලා සංකේතය: E3 ) අර්ධකාලීන පැය 150 Rs. 13,125
3 පරිගණක ඇසුරෙන් සැලසුම් නිර්මාණය (Auto CAD) විශේෂ පැය 150 (බදාදා දින 21 ක් හෝ සෙනසුරාදා දින 19 ක්) Rs. 27,500
4 මෝටර් කාර්මික ශිල්පය පූර්ණකාලීන වසර 4 පාඨමාලා ගාස්තුවක් අය නොකෙරේ
5 C.N.C. තාක්ෂණය 1 ( පාඨමාලා සංකේතය: T4 ) අර්ධකාලීන පැය 50 Rs. 17,500
6 C.N.C. තාක්ෂණය 2 ( පාඨමාලා සංකේතය: T5 ) අර්ධකාලීන පැය 50 Rs. 12,500
7 ගෘහ සැලසුම් ශිල්පය 1 ( පාඨමාලා සංකේතය: CD1 ) අර්ධකාලීන පැය 150 Rs. 10,000
8 ගෘහ සැලසුම් ශිල්පය 2 ( පාඨමාලා සංකේතය: CD2 ) අර්ධකාලීන පැය 150 Rs. 11,250
9 ගෘහ සැලසුම් ශිල්පය 3 ( පාඨමාලා සංකේතය: CD3 ) අර්ධකාලීන පැය 150 Rs. 12,500
10 CNC මිලිං 1 පාඨමාලාව විශේෂ පැය 50 යි (සිකුරාදා දින 7½ ක් හෝ සෙනසුරාදා දින 7 ක්) Rs. 13,125
11 CNC මිලිං II පාඨමාලාව විශේෂ පැය 50 යි (සිකුරාදා දින 7½ ක් හෝ සෙනසුරාදා දින 7 ක්) Rs. 13,125
12 CNC මිලිං යන්ත්‍ර සඳහා මූලික පාඨමාලාව විශේෂ පැය 25 යි (සිකුරාදා දින 3½ ක් හෝ සෙනසුරාදා දින 3 ක්) Rs. 6,250
13 CNC Turn mill විශේෂ 50 Hours (7 1/2 Mondays)
14 CNC ලියවුම් යන්ත්‍ර I පාඨමාලාව විශේෂ පැය 50 යි (සඳුදා දින 7½ ක්) Rs. 13,125
15 CNC ලියවුම් යන්ත්‍ර පිළිබඳ මූලික පාඨමාලාව විශේෂ පැය 25 යි (සඳුදා දින 3½ ක්) Rs. 6,250