பாடநெறி விபரங்கள்

CNC கடைச்சல் அறிமுகம் – ( பயிற்சிநெறி குறியீடு: CNC/ T /0 )
வகை விஷேட
கால அளவு 25 மணித்தியாலம் (3½ திங்கற்ழமைகள்)
தேவைப்பாடுகள்

பாரம்பரிய கடைச்சல் இயந்திரத்தை இயக்கக்கூடிய திறமையும் இருத்தல்

மீள்பார்வை


கற்கநெறி உள்ளடங்கள் தொடர்பாக விரிவுரைகள், செயல்முறை கற்கைகள், கொடுக்கப்படும் மதிப்பீடுகள் என்பவற்றை பூர்த்திசெய்தல்.

இக்கற்கைநெறி முடிவடைந்ததும் CNC இயந்திரத்தில் கடைச்சல் கற்கைநெறியில் பகுதி 1 இற்கான சான்றிதல் வழங்கப்படும்.

குறிக்கோள்

ஆயுத இயந்திர தொழிநுட்பத்தில் வாழ்க்கைத்தொழில் மாணவர்கள், பயிற்றுவிப்பாளர்கள், CNC மெசின் இயக்குனர்கள் மேற்பாரவையாளர்கள் ஆகியோரும் பல்லைக்கழக மாணவர்களின் குழுக்களைக் கொண்டதாகவும் உள்ளன.

CNC இயந்திரத்தில் ரேனிங்கில் திறமையாக வர இக்கற்கைநெறியிலிருந்து எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

உள்ளடக்கம்
 • அடிப்டைகள்
 • ஆள்கூற்றுத்தொகுதிகள்
 • புரோகிராமிங் (ISO)
 • நேர்கோட்டு இடைச்செய்கை
 • வட்ட இடைச்செய்கை
 • விலாசவேகம்,செலுத்தல், கருவி
 • கடைச்சல் நிகழ்ச்சிநிரல் நேர்கோட்டு கொன்டுவர் நகர்வுகள்
 • சுற்றுக்களுடன் கடைச்சல் நிகழ்ச்சிநிரல்
 • கருவிப்பாதை பிரதியீடிகளுடன் கடைச்சல் நிகழ்ச்சிநிரல்
 • கொன்டுவர் கணிப்பீடுகள்
 • துணைப்பாதை தொழிநுட்பத்துடன் கடைச்சல் நிகழ்ச்சிநிரல்

கணனிமூலம் விண்ணப்பிக்க

கட்டணம் ரூ. 5,000
பின்னால்