පාඨමාලා තොරතුරු

CNC ලියවුම් යන්ත්‍ර පිළිබඳ මූලික පාඨමාලාව
වර්ගය විශේෂ
කාලය පැය 25 යි (සඳුදා දින 3½ ක්)
අවශ්‍යතාව

සාමාන්‍ය ලියුම් යන්ත්‍ර ක්‍රියාත්මක කර වැඩ කිරීමේ හැකියාව.

සමාලෝචනය

මෙම පාඨමාලාව හැදෑරීමේදී දේශන ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් සහ පැවරුම් මගින් අවශ්‍ය දැනුම ලබා දෙන අතර CNC ලියවුම් යන්ත්‍ර I පාඨමාලාව සඳහා අවශ්‍ය මූලික සුදුසුකම් සපුරනු ඇත.

අභිප්‍රාය

මෙම පාඨමාලාව යන්ත්‍රන ක්ෂේත්‍රයට අයත් කාර්මික විද්‍යාල සිසුන් සහ උපදේශකවරයන්, කර්මාන්තශාලා අධීක්‍ෂකවරුන් විශ්ව විද්‍යාල සිසුන් සඳහා පිරිනැමෙන අතර පාඨමාලාව අවසානයේ CNC ලියවුම් යන්ත්‍රයක ‍ෆ්‍රෝග්‍රෑම් සකස් කිරීමේ හැකියාව ලැබේ.

අන්තර්ගතය
  • මූලික සිද්ධාන්ත
  • ඛණ්ඩාංක අනුව යන්ත්‍රය ක්‍රියාත්මක කරවීමේ ක්‍රම
  • දත්ත සටහන් සැකසීම (ISO)
  • රේඛීය කැවීම
  • කැවීම, කැරකුම් වේගය, ලියවුම් කටු පිළිබඳ විස්තර
  • රේඛීය හැඩතල සඳහා ‍ෆ්‍රෝග්‍රෑම් සකස් කිරීම
  • දත්ත සටහන් සැකසීමේ දී cycles භාවිතය
  • දත්ත සටහන් සැකසීමේ දී Tool Radious Compensation භාවිතය
  • කැපුම් තලයේ කන්ඩාංක ගණනය කිරීම
  • අනු දත්ත සටහන් භාවිතය

Apply Online

පාඨමාලා ගාස්තුව රු. 5,000
පෙර පිටුවට