පාඨමාලා තොරතුරු

උසස් ද්‍රව හා වායු පීඩන තාක්ෂණය 2 ( පාඨමාලා සංකේතය: HP2 )
වර්ගය අර්ධකාලීන
කාලය පැය 150
අවශ්‍යතාව

වයස අවුරුදු 16 ට වැඩි සහ HP1 පාඨමාලාව සාර්ථක සම්පූර්ණ කරන ලද හෝ HP1 පාඨමාලාව ආවරණය වන පරිදි අදාල සුදුසුකම් සහිත වීම.

සමාලෝචනය

ඩිජිටල් දත්ත හුවමාරු මෘදුකාංග මත යැපෙන ස්වයංක්‍රීය පී.එල්.සී. යන්ත්‍ර සහ ද්‍රාව හා වායු පීඩන යන්ත්‍ර පිළිබඳ මනා දැනීමක් ලබා දීමට හැකි වන පරිදි සැලසුම් කර ඇති පාඨමාලාවකි.

අභිප්‍රාය

මෙම පාඨමාලාව සාර්ථකව හදාරන ආධුනිකයින් හට විද්‍යුත් ද්‍රව පද්ධති සහ ඒවායේ අලුත්වැඩියාවන් සහ නිවැරදි කිරීම් සිදු කිරීමට හැකියාවක් ලබා දීම අරමුණයි.

අන්තර්ගතය
  • පී.එල්.සී. හඳුන්වාදීම
  • සංකේත හඳුනාගනිමින් පී.එල්.සී. පරිපථ ඇඳීම සහ ප්‍රායෝගික යෙදීම්
  • පී.එල්.සී. පරිපථ සකස් කිරීම සහ පරීක්ෂා කිරීම
  • වෑල්ව සහ ක්‍රියාකාරී උපකරණ වල ක්‍රියාකාරී මූලධර්ම සහ පරිපථ ගොඩනැගීම
  • සංකේත හඳුනාගනිමින් ද්‍රාව පීඩන පරිපථ ඇඳීම
  • විද්‍යුත් ද්‍රාව පීඩන පරිපථ සහ විද්‍යුත් වායු පීඩන පරිපථ ප්‍රායෝගිකව නිර්මාණය කිරීම සහ වැඩිදියුණු කිරීම
  • විද්‍යුත් ද්‍රාව පීඩන පරිපථ සහ විද්‍යුත් වායු පීඩන පරිපථ වර්ගීකරණය කිරීම
  • දෝෂ නිරාකරණය
පාඨමාලා ගාස්තුව Rs. 27,100
පෙර පිටුවට