ලංකා ජර්මානු කාර්මික අභ්‍යාස ආයතනයේ සියලුම සන්ධ්‍යා හා සති අන්ත කෙටි කාලීන පාඨමාලා 2019 සැප්තැම්බර් මස 14 (සෙනසුරාදා), 15 (ඉරිදා) සහ 16 (සඳුදා) දිනවලදී නැවත ආරම්භ කරනු ලැබේ.

ftaden1