பெயர் : திரு. ஷாந்த கருனாரத்ன
பதவி : பணிப்பாளர் / தலைவர்
தொலைபேசி : +94 11 2605625 / +94 11 2605625
தொலைநகல் : +94 11 2632391
மின்னஞ்சல் : இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

பெயர் :  
பதவி : பிரதிப் பணிப்பாளர் / பிரதித் தலைவர்
தொலைபேசி : +94 11 2605625
தொலைநகல் : +94 11 2632391
மின்னஞ்சல் : இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

பெயர் : திரு. ஏ. அபேகுணவர்தன
பதவி : மனிதவள மற்றும் நிர்வாக முகாமையாளர்
தொலைபேசி : +94 11 2605625
தொலைநகல் : +94 11 2632391
மின்னஞ்சல் : இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

பெயர் :  
பதவி : பதிவாளர்
தொலைபேசி : +94 11 2623490
தொலைநகல் : +94 11 2623490
மின்னஞ்சல் : இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

பெயர் : திரு. ஜே.டீ.வை.பீ. ஜயசிங்க
பதவி : கணக்காளர்
தொலைபேசி : +94 11 5741007
தொலைநகல் : +94 11 2632391
மின்னஞ்சல் : இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

பெயர் : திரு. எஸ்.பி.கே. அமரசிங்க
பதவி : பிரதம பயிற்சி பொறியியலாளர்
தொலைபேசி : +94 11 2605625
தொலைநகல் : +94 11 2632391
மின்னஞ்சல் : இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

பெயர் : திரு. ஏ.எஸ்.ஏ. குணதிலக
பதவி : பிரதம பொறியியலாளர் - உற்பத்தி மற்றும் பராமரித்தல்
தொலைபேசி : +94 11 2605625
தொலைநகல் : +94 11 2632391
மின்னஞ்சல் : இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

பெயர் : திரு. ஈ.ஏ.பி.எஸ். ஜயசூரிய
பதவி : தாபன பயிற்சி
தொலைபேசி : +94 11 2605625
தொலைநகல் : +94 11 2632391
மின்னஞ்சல் : இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

பெயர் : திரு. எஸ்.ஆர். சிங்கலக்ஷான
பதவி : S.T.E. - Career Guidance
தொலைபேசி : +94 11 2605625
தொலைநகல் : +94 11 2632391
மின்னஞ்சல் : இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

பெயர் : திரு. டீ.பீ. விஜேவிக்ரம
பதவி : வழங்கல்
தொலைபேசி : +94 11 2605625
தொலைநகல் : +94 11 2632391
மின்னஞ்சல் : இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

பெயர் : திரு. டீ.டீ.ஏ. வசந்த குமார
பதவி : பாதுகாப்பு அலுவலர்
தொலைபேசி : +94 11 2605625
தொலைநகல் : +94 11 2632391
மின்னஞ்சல் : இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

 

நவீன தொழில்நுட்ப பயிற்சி நிலையம் (MTTC)
இலங்கை-ஜர்மன் தொழிநுட்பப் பயிற்சி நிறுவனம்
582, காலி வீதி, கல்கசை
இலங்கை.
CGTTI பொரளை கிளை
இலங்கை-ஜேர்மன் தொழில்நுட்பப் பயிற்சி நிறுவனம்,
ருஹூனு கலா மாவத்தை, பொரளை,
இலங்கை.
தொலைபேசி : +94 11 2638686 தொலைபேசி : +94 11 2695981
தொலைநகல் : +94 11 2638686 தொலைநகல் : +94 11 2695981
மின்னஞ்சல் : இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும். மின்னஞ்சல் :  

பகுதி நேர பயிற்சி பாடநெறிகளுக்காக பதிவாளரை தொடர்பு கொள்க

நவீன தொழில்நுட்ப பயிற்சி நிலையம் (MTTC)
தொலைபேசி : +94 11 2623490 தொலைபேசி : +94 11 2638686
தொலைநகல் :   தொலைநகல் : +94 11 2638686
மின்னஞ்சல் : இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும். மின்னஞ்சல் : இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.