නම : එස්.පී.කේ. අමරසිංහ මහතා
තනතුර : අධ්‍යක්ෂ / විදුහල්පති
දුරකථන : +94 11 2605625 / +94 11 2605625
ෆැක්ස් : +94 11 2632391
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

නම :  
තනතුර : නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ / නියෝජ්‍ය විදුහල්පති
දුරකථන : +94 11 2605625
ෆැක්ස් : +94 11 2632391
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

නම : ඒ. අබේගුණවර්ධන මහතා
තනතුර : කළමනාකාර - මානව සම්පත් හා පරිපාලන
දුරකථන : +94 11 2605625
ෆැක්ස් : +94 11 2632391
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

නම :  
තනතුර : ප්‍රධාන ඉංජිනේරු - පුහුණු
දුරකථන : +94 11 2605625
ෆැක්ස් : +94 11 2632391
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

නම : ජේ.ඩී.වයි.බී. ජයසිංහ මහතා
තනතුර : ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී
දුරකථන : +94 11 5741007
ෆැක්ස් : +94 11 2632391
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

නම : ඩබ්.ඩබ්.පි.සි. ප්‍රනාන්දු
තනතුර : සහකාර ලේඛකාධිකාරී , ලේඛකාධිකාරී (වැ.ආ.)
දුරකථන : +94 11 2623490
ෆැක්ස් : +94 11 2623490
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

නම : ඒ.එස්.ඒ. ගුණතිලක මහතා
තනතුර : ප්‍රධාන ඉංජිනේරු - නිෂ්පාදන හා නඩත්තු
දුරකථන : +94 11 2605625
ෆැක්ස් : +94 11 2632391
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

නම :  ඩබ්.ඕ.ඩී. ප්‍ර‍නාන්දු මහතා
තනතුර : නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ඉංජිනේරු - මෝටර් කාර්මික
දුරකථන : +94 11 2605625
ෆැක්ස් : +94 11 2632391
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

නම : ඩබ්.ඩී.එස්. ඉන්දික කුමාර මහතා
තනතුර : ගණකාධිකාරී
දුරකථන : +94 11 2605625
ෆැක්ස් : +94 11 2632391
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

නම : එච්.ඩී.සි. දමයන්ති මහත්මිය
තනතුර : සහකාර කලමනාකාර - පරිපාලන හා මානව සම්පත්
දුරකථන : +94 11 2605625
ෆැක්ස් : +94 11 2632391
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

නම : ඩී.එන්.එම්.එන්. දිල්හානි මහත්මිය
තනතුර : අභ්‍යන්තර විගණක
දුරකථන : +94 11 2605625
ෆැක්ස් : +94 11 2632391
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

නම : එම්.ඒ.පි. පෙරේරා මහතා
තනතුර : නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ඉංජිනේරු - පුහුණු
දුරකථන : +94 11 2605625
ෆැක්ස් : +94 11 2632391
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

නම :  
තනතුර : නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ඉංජිනේරු - විෂයමාලා සංවර්ධන
දුරකථන : +94 11 2605625
ෆැක්ස් : +94 11 2632391
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

නම : ආර්.එල්. විජිත කුමාර මහතා
තනතුර : නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ඉංජිනේරු - කර්මාන්තශාලා
දුරකථන : +94 11 2605625
ෆැක්ස් : +94 11 2632391
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

නම :  ජී.ඒ.ජෙ.පී. පෙරේරා මහතා
තනතුර : නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ඉංජිනේරු - විභාග
දුරකථන : +94 11 2605625
ෆැක්ස් : +94 11 2632391
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

නම : ඩබ්.එස්. ප්‍රනාන්දු මහතා
තනතුර : නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ඉංජිනේරු - නිෂ්පාදන හා සේවා
දුරකථන : +94 11 2605625
ෆැක්ස් : +94 11 2632391
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

නම : එම්.එස්.ආර්. ප්‍රනාන්දු මහතා
තනතුර : නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ඉංජිනේරු - තත්ව ආරක්ෂණ
දුරකථන : +94 11 2605625
ෆැක්ස් : +94 11 2632391
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

නම :  
තනතුර : පරිපාලන නිලධාරී
දුරකථන : +94 11 2605625
ෆැක්ස් : +94 11 2632391
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

නම :  ආර්.එල්. විජේසිංහ මහතා
තනතුර : වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන නිලධාරී
දුරකථන : +94 11 2605625
ෆැක්ස් : +94 11 2632391
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

නම : ඩී.බී. විජේවික්‍රම මහතා
තනතුර : සැපයුම් නිලධාරී
දුරකථන : +94 11 2605625
ෆැක්ස් : +94 11 2632391
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

නම : ඩි.ඩි.ඒ. වසන්ත කුමාර මහතා
තනතුර : ආරක්ෂක නිලධාරී
දුරකථන : +94 11 2605625
ෆැක්ස් : +94 11 2632391
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

නම : රුචිර තිලක් මහතා
තනතුර : පරිගණක ජාල පරිපාලක
දුරකථන : +94 11 2605625
ෆැක්ස් : +94 11 2632391
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

නවීන තක්ෂණ පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
ලංකා-ජර්මන් කාර්මික අභ්‍යාස ආයතනය
582, ගාලු පාර, ගල්කිස්ස,
ශ්‍රී ලංකාව.
 
දුරකථන : +94-11-2638686      
ෆැක්ස් : +94-11-2638686      
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      

අර්ධ කාලීන පුහුණු පාඨමාලා සඳහා රෙජිස්ට්‍රාර් අමතන්න

 
දුරකථන : +94 11 2623490      
ෆැක්ස් :        
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.