නම : එස්.පී.කේ. අමරසිංහ මහතා (වැ.බ.)
තනතුර : අධ්‍යක්ෂ / විදුහල්පති
දුරකථන : +94 11 2605625 / +94 11 2605625
ෆැක්ස් : +94 11 2632391
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

නම :  එස්.පී.කේ. අමරසිංහ මහතා
තනතුර : නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ / නියෝජ්‍ය විදුහල්පති
දුරකථන : +94 11 2605625
ෆැක්ස් : +94 11 2632391
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

නම : ඒ. අබේගුණවර්ධන මහතා
තනතුර : කළමනාකාර - මානව සම්පත් හා පරිපාලන
දුරකථන : +94 11 2605625
ෆැක්ස් : +94 11 2632391
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

නම :  
තනතුර : ලේඛකාධිකාරී
දුරකථන : +94 11 2623490
ෆැක්ස් : +94 11 2623490
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

නම : ජේ.ඩී.වයි.බී. ජයසිංහ මහතා
තනතුර : ගණකාධිකාරී
දුරකථන : +94 11 5741007
ෆැක්ස් : +94 11 2632391
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

නම :  
තනතුර : ප්‍රධාන අභ්‍යාස ඉංජිනේරු
දුරකථන : +94 11 2605625
ෆැක්ස් : +94 11 2632391
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

නම : ඒ.එස්.ඒ. ගුණතිලක මහතා
තනතුර : ප්‍රධාන ඉංජිනේරු - නිෂ්පාදන හා නඩත්තු
දුරකථන : +94 11 2605625
ෆැක්ස් : +94 11 2632391
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

නම :  
තනතුර : බාහිර පුහුණු අංශය
දුරකථන : +94 11 2605625
ෆැක්ස් : +94 11 2632391
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

නම :  
තනතුර : ජේෂ්ඨ අභ්‍යාස ඉංජිනේරු - වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන
දුරකථන : +94 11 2605625
ෆැක්ස් : +94 11 2632391
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

නම : ඩී.බී. විජේවික්‍රම මහතා
තනතුර : සැපයුම් නිලධාරී
දුරකථන : +94 11 2605625
ෆැක්ස් : +94 11 2632391
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

නම : ඩි.ඩි.ඒ. වසන්ත කුමාර මහතා
තනතුර : ආරක්ෂක අංශය
දුරකථන : +94 11 2605625
ෆැක්ස් : +94 11 2632391
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

නවීන තක්ෂණ පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
ලංකා-ජර්මන් කාර්මික අභ්‍යාස ආයතනය
582, ගාලු පාර, ගල්කිස්ස,
ශ්‍රී ලංකාව.
 
දුරකථන : +94-11-2638686      
ෆැක්ස් : +94-11-2638686      
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      

අර්ධ කාලීන පුහුණු පාඨමාලා සඳහා රෙජිස්ට්‍රාර් අමතන්න

 
දුරකථන : +94 11 2623490      
ෆැක්ස් :        
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.