තනතුර :  අධ්‍යක්ෂ / විදුහල්පති
නම : උපාලි රණසංහ මහතා
දුරකථන : +94 11 2605625 / +94 11 2605625
ෆැක්ස් : +94 11 2632391
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

තනතුර :  නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ / නියෝජ්‍ය විදුහල්පති (ආවරණ)
නම : ඒ.එස්.ඒ. ගුණතිලක මහතා
දුරකථන : +94 11 2605625
ෆැක්ස් : +94 11 2632391
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

තනතුර : කළමනාකාර - පරිපාලන හා මානව සම්පත්
නම : ඒ. අබේගුණවර්ධන මහතා
දුරකථන : +94 11 2605625
ෆැක්ස් : +94 11 2632391
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


තනතුර : ප්‍ර‍ධාන ගණකාධිකාරී
නම : ජේ.ඩී.වයි.බී. ජයසිංහ මහතා
දුරකථන : +94 11 5741007
ෆැක්ස් : +94 11 2632391
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

තනතුර :  ලේඛකාධිකාරී (ආවරණ)
නම :  ඩබ්.ඩබ්.පි.සි. ප්‍ර‍නාන්දු මහතා
දුරකථන : +94 11 2623490
ෆැක්ස් : +94 11 2623490
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

තනතුර : ප්‍රධාන ඉංජිනේරු - පුහුණු (ආවරණ)
නම : එම්.ඒ.පී. පෙරේරා මහතා
දුරකථන : +94 11 2605625
ෆැක්ස් : +94 11 2632391
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


තනතුර : නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ඉංජිනේරු - පුහුණු
නම : එම්.ඒ.පී. පෙරේරා මහතා
දුරකථන : +94 11 2605625
ෆැක්ස් : +94 11 2632391
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

තනතුර : ප්‍රධාන ඉංජිනේරු - නිෂ්පාදන හා නඩත්තු
නම : ඒ.එස්.ඒ. ගුණතිලක මහතා
දුරකථන : +94 11 2605625
ෆැක්ස් : +94 11 2632391
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


තනතුර : නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ඉංජිනේරු - මෝටර් කාර්මික
නම : ඩබ්.ඕ.ඩ්. ප්‍ර‍නාන්දු මහතා
දුරකථන : +94 11 2605625
ෆැක්ස් : +94 11 2632391
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


තනතුර : නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ඉංජිනේරු - තත්ව ආරක්ෂණ
නම : එම්.එස්.ආර්. ප්‍ර‍නාන්දු මහතා
දුරකථන : +94 11 2605625
ෆැක්ස් : +94 11 2632391
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


තනතුර : නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ඉංජිනේරු - කර්මාන්තශාලා
නම : ආර්.එල්. විජිතකුමාර මහතා
දුරකථන : +94 11 2605625
ෆැක්ස් : +94 11 2632391
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


තනතුර : නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ඉංජිනේරු - විභාග
නම : ජි.ඒ.ජේ.පී. පෙරේරා මහතා
දුරකථන : +94 11 2605625
ෆැක්ස් : +94 11 2632391
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


තනතුර : නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ඉංජිනේරු - නිෂ්පාදන හා සේවා
නම : ඩබ්.එස්. ප්‍ර‍නාන්දු මහතා
දුරකථන : +94 11 2605625
ෆැක්ස් : +94 11 2632391
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


තනතුර : නියෝජ්‍ය ප්‍රධාන ඉංජිනේරු - වැඩ
නම : ආර්.එම්.ඒ.එම්. ගුණරත්න මහතා
දුරකථන : +94 11 2605625
ෆැක්ස් : +94 11 2632391
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


තනතුර : අභ්‍යන්තර විගණක
නම : ඩී.එම්.එන්.එම්. දිල්හානි මහත්මිය
දුරකථන : +94 11 2605625
ෆැක්ස් : +94 11 2632391
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


තනතුර : සහකාර කළමනාකාර - පරිපාලන හා මානව සම්පත්
නම : එච්.ඩී.සී. දමයන්ති මහත්මිය
දුරකථන : +94 11 2605625
ෆැක්ස් : +94 11 2632391
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


තනතුර : ගණකාධිකාරී
නම : ඩබ්.ඩී.එස්. ඉන්දික කුමාර මහතා
දුරකථන : +94 11 2605625
ෆැක්ස් : +94 11 2632391
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


තනතුර : කාර්ය ස්ථානගත කිරීමේ නිලධාරී
නම : එම්.ඩී.යු.බී. පෙරේරා මහතා
දුරකථන : +94 11 2605625
ෆැක්ස් : +94 11 2632391
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


තනතුර : වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන නිලධාරී
නම : ඩබ්.එල්. විජේසිංහ මහතා
දුරකථන : +94 11 2605625
ෆැක්ස් : +94 11 2632391
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


තනතුර : ආරක්ෂක නිලධාරී
නම : ඩි.ඩි.ඒ. වසන්ත කුමාර මහතා
දුරකථන : +94 11 2605625
ෆැක්ස් : +94 11 2632391
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

තනතුර : පරිගණක ජාල පරිපාලක
නම : කේ.එම්.ආර්.ටී. රණසිංහ මහතා
දුරකථන : +94 11 2605625
ෆැක්ස් : +94 11 2632391
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

තනතුර : සැපයුම් නිලධාරී
නම : ඩී.බී. විජේවික්‍රම මහතා
දුරකථන : +94 11 2605625
ෆැක්ස් : +94 11 2632391
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

නවීන තක්ෂණ පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
ලංකා-ජර්මන් කාර්මික අභ්‍යාස ආයතනය
582, ගාලු පාර, ගල්කිස්ස,
ශ්‍රී ලංකාව.
CGTTI බොරැල්ල ශාඛාව
ලංකා-ජර්මන් කාර්මික අභ්‍යාස ආයතනය

රුහුණු කලා මාවත, බොරැල්ල.
ශ්‍රී ලංකාව.
දුරකථන : +94-11-2638686 දුරකථන : +94-11-2695981
ෆැක්ස් : +94-11-2638686 ෆැක්ස් : +94-11-2695981
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. විද්‍යුත් තැපෑල :  

අර්ධ කාලීන පුහුණු පාඨමාලා සඳහා ලේඛකාධිකාරී අමතන්න

නවීන තාක්ෂණ පුහුණු මධ්‍යස්ථානය (MTTC)
දුරකථන : +94 11 2623490 දුරකථන : +94-11-2638686
ෆැක්ස් :   ෆැක්ස් : +94-11-2638686
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.