බොරැල්ල වෘත්තීය පුහුණු ආයතනය 1980 වර්ෂයේ ජුනි මාසයේ දී ස්ථාපිත කරන ලදී. එය 2007 වර්ෂයේ දී ලංකා-ජර්මන් කාර්මික අභ්‍යාස ආයතනය, බොරැල්ල යනුවෙන් යළි නම් කරන ලදී. පෞද්ගලික අංශයේ වැඩි ඉල්ලුමක් පවතින මෝටර් වාහන බොඩි අළුත්වැඩියා කිරීම සහ පින්තාරු කිරීම පිළිබඳ පාඨමාලා 2007 වරෂයේ දී ආරම්භ කරන ලද අතර ආරම්භයේ දී ඒ සඳහා ආධුනිකයින් 15 දෙනෙක් සහභාගී වූහ. 2008 වර්ෂයේ දී පූර්ණකාලීනව පාඨමාලාව හැදෑරීම සදහා ආධුනිකයින් 14 දෙනෙකු බඳවා ගන්නා ලදී. මෙම පාඨමාලා සාර්ථකව පවත්වාගෙන යනු පිණිස රුපියල් මිලියන 4 ක වියදමින් නව තාක්ෂණයෙන් යුතු විසිරි පින්තාරු පුහුණු වීමේ ස්ථානයක් පිහිටුවන ලද අතර පරිගණකය තාක්‍ෂණය මගින් තීන්ත කලවම් කිරීමේ යන්ත්‍රයක් ද සවිකරන ලදී.

පූර්ණකාලීන පාඨමාලාවලට අමතරව ගාස්තු ගෙවීම යටතේ වන පහත සඳහන් අර්ධ කාලීන පාඨමාලා වර්තමානයේ පවත්වාගෙන යනු ලබයි.

  • මෝටර් වාහන බොඩි අළුත්වැ‍ඩියාකරු - AT1 කාලය පැය 150
  • මෝටර් වාහන බොඩි පින්තාරුකරු - AP1 කාලය පැය 150
ලංකා-ජර්මන් කාර්මික අභ්‍යාස ආයතනය
රුහුණු කලා මාවත,
බොරැල්ල,
ශ්‍රී ලංකාව.
දුරකථන : +94-11-2695981
ෆැක්ස් : +94-11-2695981